Natuur in de omgeving

Nadwarcianski Park Krajobrazowy


(klik op de kaart voor een vergroting

Het 'Nadwarcianski Park Krajobrazowy' is in 1995 door de Wojewod Konin (provincie) in het leven geroepen vanwege haar natuurwaarden, cultuurhistorische waarden en de rijke historie. Het park is 13.428 ha groot en bestrijkt vier gemeenten: Ladek, Pyzdry, Rzgów en Zagorów.
Het park is vrij te bezoeken. Er zijn routes langs de mooiste plekjes. U kunt het gebied een dag of dagdeel met een Engels of Duitssprekende gids bezoeken.

Het oude rivierenlandschap tussen Berlijn en Warschau is kenmerkend voor dit park. In de laatst ijstij heeft het smeltwater van de gletsjers dit laagland uitgehold. Die rivier de Warta, vroeger kilometers breed, is nu soms amper tientallen meters breed. Meanderend stroomt ze door het dat met de vele watergeulen, blauwgraslanden en weides, met daartussen rivierduinen.

De jaarlijkse overstromingen bepalen het leefmilieu voor flora en fauna. Het middengedeelte van de rivier is de kern van het internationaal erkende 'Nadwarcianski Park Krajobrązowy' en is een toevluchtsoord voor water- en moerasvogels en is een van de belangrijkste Poolse foeragegebieden voor deze vogels. In het park zijn 218 vogelsoorten waargenomen, waaronder 147 broedvogels. Voor soorten als de roerdomp, woudaap, grauwe gans, pijlstaart, zomertaling, slobeend strandplevier, kemphaan, grutto, tureluur en zwarte stern is dit zelfs de belangrijkste broedplaats in Polen. Tijdens de trekperiode strijken duizenden ganzen, eenden en wadvogelzwermen neer in dit gebied.

De eland, de bever en de otter zijn de belangrijkste zoogdieren in dit gebied. Ook voor amfibieën is dit een waardevol gebied. De flora is buitengewoon rijk. Door de sterke differentiatie in de bodem, vochtigheid en gradiënten groeien verschillende plantengemeenschappen mozaïekvormig naast elkaar. Ruim duizend plantensoorten in ongeveer 230 plantengemeenschappen kunt u hier vinden, waaronder 57 planten die in Polen beschermd zijn. Naast de algemene botanische rijkdom zijn ook de vochtige wilgen- populieren- en elzenbroekbossen bijzonder waardevol, evenals de zoute wilgen, weideflora en het steppengrasland.

Het is heel verrassend om midden in Polen een zoutwaterflora tegen te komen. Van oudsher wonnen de mensen in het zuidelijk gedeelte van het park zout.  Het regime van het water uit de Warta bepaalt de leefomstandigheden voor de flora. Vroeger groeide er op de terrassen voornamelijk wilgenbos. Op het lage terrein, aan de rand van het dal domineerde de zwarte els. De water- en moerasflora besloeg een groot gebeid. Buiten het dal ontwikkelden zich dennen- en eikenbossen.

De mens heeft veel invloed uitgeoefend op het aanzien van het landschap. Maar in vergelijking met de omgeving van het park bleef de flora op vele plaatsen een natuurlijk tot halfnatuurlijk karakter dragen.

Park Krajobrazwoy Zerkowsko Czeszewski


(klik op de kaart voor een vergroting

Even ten westen van Ruda Komorska (Łupice) ligt het landschapspark van Żerków (pagina in Pools). Het park (15 400 ha) kent stuwwallen, bossen en wordt doorsneden door de Warta. In het park bevindt zich het paleis van Smielów. Een toeristische kaart vindt u hier.